FANDOM


המפה נטענת...

מרכז חב"ד - ניו יורק - 770 Eastern Parkway תולדות המקום

ה"כפתור" של כל העולם!!! (נכתב ב-10 יולי 2009) כבר דובר ונכתב רבות אודות מעלתו של "בית-רבינו שבבבל – 770 ", המקום ש"כאן צווה ה' את הברכה" . השבוע, בגלל ההקשר ל"דבר-מלכות- השבועי"- כפי שיוסבר בהמשך- בחרנו להביא לפני קהל-הקוראים סיפור מיוחד שאירע במקום קדוש זה- הממחיש , יותר מאלף מילים, את עוצמתו של "מקום- המקדש גופיה דלעתיד" הלא :!!" הוא-כאמור- "בית-רבינו שבבבל -770

נחשפה רשת "טרוריסטים"עריכה

מוסקבה. כ"ו טבת תשי"ג. סוכנות הידיעות הרשמית של סטאלין מודיעה שנחשפה "רשת טרוריסטית של רופאים יהודיים הנמנים על ה"ארגון-היהודי- הבינלאומי-הבורגני-הלאומני – ג'וינט",רופאים אלו כבר רצחו כמה אנשי-ממשלה והם מעונינים להמשיך ולהתנקש בחייהם של מנהיגים וקציני-צבא. כך החלה להתגלגל פרשיית "משפט- הרופאים" הידועה.

ההסתה נגד יהודים הלכה וגברה, סטאלין ימ"ש החל לנהל מלחמת-חורמה נגד יהודי- רוסיה. היהודים הושפלו, נרדפו וסבלו מחרפות וגידופים, לעיתים נזרקו בכח מרכבות- נוסעות!!

ברוקלין, ניו-יורק. הכל שחים בחצר-הרבי מלך-המשיח שליט"א בהתרגשות אודות האירוע המפתיע שאירע כאשר חמשה ימים לפני פרוץ המאורעות ברוסיה, בסתם-יום של חול ,בחר הרבי להוציא מאמר חסידות שתוכנו: יכולתם של עם ישראל להתגבר על קשיי הגלות כי "מפי עליון לא תצאנה הרעות" –הרבי מקדים תרופה למכה…

הורה, הורה, הורהעריכה

בהתוועדות חג הפורים לאחרי-זה ,התוועדות שהשמחה בה היתה מהולה בדאגה לגורל היהודים שם, כאשר לרבים מהנוכחים בהתוועדות היו שם קרובי-משפחה, באותה התוועדות לאחר שהרבי סיים את מאמר החסידות, הרצינו לפתע פניו והוא אמר כשפניו בוערות כלפיד-אש: "בזמן-הרבי הרש"ב, כאשר הפילו שם את הצאר,נערכו בחירות וכל החסידים נצטוו להשתתף בבחירות, אחד החסידים שהיה מופשט מהנהגות-העולם, שמע מההוראה הזו של הרבי, הלך לטבול במקווה ואחר-כך חגר את אבנטו והלך למקום הבחירות כשהגיע הורו לו חבריו החסידים במי לבחור והוא עשה כעצתם. כשנודעו התוצאות של הבחירות – שהצאר הופל - צעקו כל הנוכחים משמחה "הורה,הורה, הורה",והחסיד הזה גם הוא צעק "הורה", במשמעות של "הוא-רע"

כשהרבי סיים את הסיפור, הבינו החסידים את הרמז הדק והחלו צועקים בקולי-קולות: "הורה, הורה", לאחר יומיים נודע שבאותה שעה ממש בהשמע הקריאה בהתוועדות, מת סטאלין –הרודן העריץ והרשע ,וכל יהודי-רוסיה נשמו לרווחה. בר"ה תשמ"ג אומר הרבי לפתע שהרבי ה"צמח-צדק" היה עושה כל שנה בר"ה: "סדרים בפטרבורג"-מעלה ומוריד נשיאים, זמן קצר לאחר-מכן מת ברז'נייב מנהיג בריה"מ דאז. שנה לאחרי-זה בר"ה תשד"מ חזר המאורע שנית בחצר-הרבי, ואז מת אנדרופוב והדרך הוכשרה לקראת המהפך הגדול בבריה"מ…

"הכפתור של העולם"עריכה

לא לחינם מכונה "בית-רבינו שבבבל -770 " בפי חסידים "הכפתור של העולם", מתברר, שאם רוצים לפעול משהו ו"להזיז ענינים" ברחבי העולם צריך ללכת אל "חדר-המכונות" שמשם,בזמן-הגלות, יוצאת ההמשכה לכל העולם.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


פורסם בבאתר הגאולה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית