FANDOM


thumb|350px|left

לפי אתר האגודה

מטרת אגודת אהלי צדיקים היא אחת: לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם. כשאפשר – לגדרם, לנקותם מעצים, שיחים ולכלוך, לשפץ את מצבותיהם ולהציב בהם שילוט; כשאי אפשר, לסמנם בשילוט מתאים, להקים בהם לפחות מצבה לציון בית החיים וכדומה. וגם – בדרכים נוספות: באיתור ושיפוץ קברי צדיקים, שעצם שיפוצם, ההתעניינות בהם והעליה אליהם גורמים לבית הקברות שסביבם להיות שמור יותר ומוגן יותר, כפי שמוכיח גם נסיונה העשיר של האגודה; עידוד העליה לבתי קברות וקברי צדיקים; הקמת בתי הכנסת אורחים סמוך למרכזי עליה, על מנת להקל על העולים אליהם; להכניס ספרי תורה לבתי כנסת שעל קברי צדיקים ולהדליק נר תמיד על קברי צדיקים. מטרת כל הנ"ל הינה להרבות את התנועה היהודית בבתי קברות יהודיים עתיקים, שכאמור, תורמת תרומה כבירה להצלתם. מלבד זאת, מאתרת האגודה קברי אחים בהם נטמנו הנרצחים מבני עמינו הי"ד בפרעות שונות ובשואה האיומה ומקימה עליהם מצבות לשמרם. בארץ ישראל, פועלת האגודה לאיתור ציוני הקדמונים בגליל באמצעות מחקר ענק, סימוני הקברים – ובקרוב יצא לאור ספר מחקר הקובע את מיקומי הקברים ע"פ המחקר שנערך. בראש אגף ארץ ישראל של האגודה עומד הרב ישראל הרצברג שליט"א


בראש האגודה עומד הרב ישראל מאיר גבאי שהקים את האגודה, לאחר שבנסיעותיו לקברי צדיקים, עוד לפני נפילת השלטון הקומוניסטי, ראה את מצבם העגום של בתי קברות וקברי צדיקים באירופה, את עקירת המצבות, את העזובה השלטת ובתי קברות שלמים ההולכים ונעלמים, כפשוטו, ושטחיהם הופכים לשטחי מרעה, מחסנים וגינות עבור השכנים. למרות שידע כי לבדו לא יוכל להציל את כולם, נטל על עצמו את המשימה הכבירה, ומונע מכוחה של אותה זעקה אילמת, זעקתם של מליוני הקבורים בבתי הקברות באירופה, החל במסע שיקום והצלה שנמשך כבר למעלה מ-20 שנה, והיקפו בלתי נתפס כלל. מאחוריו עומדים הרבנים עימם הוא מתייעץ, פעילי האגודה – ובעיקר, הציבור, שתרומותיו מממנות את פעילות האגודה, ועידודו וכוחו הם הנותנים לאגודה כוח להמשיך

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית