FANDOM


המפה נטענת...
המפה נטענת...

view nearer

view from up


שמאל למעלה:מושב לכיש, ימין למטה:מושב אמציה, 3.5 ק"מ צפונה ממנו:חרבת בית לויה


Beit lehi

מבט לאתר. המקור:רשות העתיקות

חרבת בית לויה נחשב לאחד מאתרי העתיקות החשובים בארץ ישראל. באתר רשות העתיקות נכתב:"חורבת בית לויה נמצאת במזרח חבל לכיש על גבעה בגובה של 400 מ' מעל פני הים . האתר (כ 50-דונם) נסקר לראשונה על ידי רא"ס מקליסטר בשנת 1962 נחפרו על ידי י' נווה שת י מערות.קבורה מתקופת הברזל 2 בחלק המזרחי של האתר...בשנים 1979,(136-131 : המערות באתר (מערכות-המסתור בשפלת יהודה, תל-אביב 1987 ב 1983- וב 1986- חפרו באתר י' פטריך ו י' צפריר כנסיית בזיל יקה ולצדה בית בד , בשנת .(Ancient Churches Revealed 1993: 265-272) גת ומערת קבורה 2005 התחדשו החפיר ת באתר בראשות המחבר, אורן גוטפלד, מטעם המכון לארכיאולוגיה שלהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מימצאי החפירות הנוכחיותעריכה

בסקר שערכה המשלחת הנוכחית התגלו שבע מער ות קולומבריום, חמישה בתיבד, שני מקוואות, שתי אורו ות, מחצבות, בורות מים רב ים ומחילות תת-קרקעיות.

במרכז האתר חורבה ובה שרידי יישוב המתוארך לימי הביניים, בנוי על שרידי יישוב מהתקופות הביזנטית, הרומית הקדומה וההלניסטית.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית