FANDOM


בס"ד ערב שבת פרשת "מה טובו אהליך יעקב" תש"ס

שהחיינו והגענו – אשרינו שזכינו למעמד זה להגיע. ולנכדינו הראשון שלעול - מצוות הגיע שפע ברכות נביעה.

יעקב היקר – בעיינך בספר "במדבר" – על שבט לוי תלמד שהוא שם משפחתך. על התפקידים החשובים המוטלים על שבט זה, כגון – לשאת את המשכן במדבר.

כאשר "נשא" תשא את ספר התורה שתמיד תהיה על ידך. "ובהעלותך" את נושא שמירת הלשון אל ליבך תיקח ומן האספסוף תרחק ואל עדת בני ישראל תקרב. גם מקרה מרים הנביאה – שבלשון הרע והרכילות נכשלה – ומזה תהיה זהיר בבקשה. מסיפור המרגלים בפרשת "שלח" שנכשלו על דיבת הארץ נענשו ולא זכו להיכנס לארץ. גם מצוות ציצית שמוזכרת בפרשה חשובה בפני עצמה. ושוב אנו לומדים על עדת "קורח" משבט לוי, שחטאו בהסתה והמרדה ולשון הרע. הוי כמה נורא. וכל העם נגפו במגפה. לא נקשה קושיות ולא נשאל שאלות "זאת חקת התורה" ובה פרה אדומה שמטהרת טמאים ומטמאה טהורים. מה טובו אהליך יעקב – אל פרשת "בלק" אנו מגיעים, שבזו הפרשה נולדת, ומידי שנה בשנה בהתאמה תקרא. ומכאן נלמד ונזכור כשיש אחוד בעם ישראל כל אויב ממול ייכשל וייפול. וכל הבא לקלל יצא מבורך – בגדול. "פנחס" הכהן שהפרשה על שמו קרואה. לו הובטחה הכהונה לכל זרעו מעתה ועד עולם. כי קינא לאלוקיו וכיפר על העם. בפרשת "מטות ומסעי" נלמד חוקים ודינים חדשים גם איך דור ההמשך מתקדם במסעיו לארץ ישראל, ובדרך יש מלחמות ותשועות, ודיני תרומות ומעשרות. ישנם כבר התנחלויות וסימון גבולות. שבט לוי שלא נוחל נחלה, אך בערי המקלט לו תהיה אחוזה. ובנות צלופחד שדורשות נחלות, כי להן חשוב כבר בארץ לחיות. עוד לא סיימנו את כל הפרשות ויש הרבה ללמוד. וכל המעונין לדעת עוד בספר הספרים ימצא התשובות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית