FANDOM


פרופ בועז זיסו מבט מחודש על תל א נצבה

פרופ בועז זיסו מבט מחודש על תל א נצבה

פרופ בועז זיסו מבט מחודש על תל א נצבה

Biniamin tribe cities

ערי שבט בנימין בהקשר לשמואל הנביא על מפת PEF משנת 1865 - כאשר האזור ריק מבנייה

תל א-נצבה נחפר במשך חמש עונות, אולי אחת החפירות היסודיות שנעשו בארץ-ישראל. דר' בועז זיסו בכנס מערב בנימין השני. ההנחה היא כי האתר מזוהה עם מצפה המקראית אשר בנחלת שבט בנימין.

ראו גם:מצפה

תוצאות החפירותעריכה

זיסו סיכם את המימצאים היחודיים של האתר:

  • זיהוי מערכת ביצורים - ללא רציפות - מסביב לעיר.
  • נחפרו 672 חדרים
  • אותרו 382 מבנים

ומחוץ לחומות:

  • 71 קברים במערות קבורה.

נתוח המימצאיםעריכה

מזוהה קריית מינהל שפעלה מהתקופה הפרסית עד התקקופה ההרודיאנית. נמצאו קברות מסביב לעיר מהתקופה הביזנטית.

תמונות מהשיקופיות בהרצאהעריכה