FANDOM


מבקר המדינה ממונה על פי החוק על ביקורת המדינה . המבקר פועל בהתאם לחוק יסוד: מבקר המדינה, התשל"ז - 1977

תפקידו לבקר את משרדי הממשלה, מוסדות אחרים של המדינה, רשויות מקומיות וגופים נוספים שייקבעו בחוק או לפיו. הביקורת לבחון את חוקיות הפעולות, טוהר מידות, הניהול התקין, היעילות והחסכון של הגופים המבוקרים.

מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים.


החוק קובע שמבקר המדינה יפעל מכוח הכנסת, ימלא את תפקידו לפי שיקול דעתו בלבד ולא תהיה עליו מרות הממשלה. מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת. תקופת כהונתו תהיה חמש שנים.

דוחות הבקורת שלו מתפרסמים לציבור וניתן לעיין בהן באתר מבקר המדינה.


הערות שוליים עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית