FANDOM


מגילת אביתר חוברה על-ידי אביתר בן אליהו הכוהן, אחרון גאוני א"י, ראש ישיבה בעיר צור משנת 1083. המגילה פורסמה על-ידי ש.ז שכטר בשנת 1902 ברבעון האנגלי - Jewish Quarterly Review - כרך י"ד עמ׳ 456 ואילך. לפי המגילה עולה שהיה נוטה לתורת הסוד.

סיבת עזיבתו לצורעריכה

הוא היה ראש ישיבת "גאון יעקב" בירושלים. בשנת 1071, עם כיבוש העיר על ידי הסלג'וקים היא עקרה לצור, ורבי אביתר היה ראש הישיבה בצור.

על המגילהעריכה

מחיבוריו של אביתר לא נשתיירה בידינו אלא המגילה המפורסמת, הידועה בשם "מגילת אביתר". הוא מספר בה בסגנון נמלץ את פרשת מלחמת בית אביו נגד המשתררים דניאל בן עזריה ובני דוד, הדוחקים את רגליהם ומוציאים מידיהם בכוח הזרוע את משרותיהם. וכך הוא מצטט:"רתן חתיתו בארץ חיים וישלח לאשקלח וקיסרק וחיפה וימנה במו שליחים שוקיםח) פסולים ומשולחים זבים ומצורעים ונאלחים. וכן במרותה וגבול שלח להם סוכנים ויבקיעם אליו וישם עליהם מס ויכבד עולם כבד מאוד אשד לא היה מעולם...ידיעות המכון לחקר השירה העברית - כרך שביעי

יחסו לארץ ישראלעריכה

הוא עומד בה בכל תוקף על זכויות מיוחדות של א"י כלפי ארצות הגולה:

"ארץ ישראל אינה קרואה גולה שיהא ראש גולה נסמך בה (הכוונה לדוד בן דניאל), ועוד שאין עוקרין נשיא שבארץ ישראל, שעל פיו מעברין את השנה וקובעין את המועדות הסדורים לפני הקב"ה קודם יצירת העולם, דהכי גמרי בסוד העיבור".

האגדהעריכה

בספר חסידים מסופרת אגדה זו על אביתר הכוהן וז"ל:

"בימי רב היי ור' אביתר כוהן צדק שהיו בירושלים ובא לפניהן רוצח. ציווה רב היי ור' אביתר להכותו מלקות בהר הזיתים עד שפוך דם עליו. והרוצח צעק: הכוני, אל תחמולו עלי, כדי שלא אקרא בדין בפני הקב"ה: והכוהו עד שהיה נפוח לחיים, וציווה להניחו. והמתינו לו כשלוש שבועות, ואחר כך הטמינו (אותו) בחול, רק מעט נקב פתוח היה, ועינוהו והכוהו עד בין מוות לחיים. כן עשו שלוש פעמים, וידעו והבינו כי נתכפר לו, כי קיבל הכול באהבה. ואמר שלא נתכפר לו עדיין, אמרו לו: כבר מן הקב"ה שמחל לך".


המקור: האנציקלופדיה היהודית - דעת

הר אביתרעריכה

על שמו נקרא הר אביתר ליד דלתון וכך מובא במגילה שכי לאחר מותו של רבי אליהו הכהן, ראש ישיבת גאון יעקב, בשנת 1084 בצור, נשאוהו "כל ישראל במשא כתף, ולא על הסוסים מהלך שלושה ימים להר הגליל לדלתון, ויקבר בראש ההר אצל רבי יוסי הגלילי...".

המקור: הר אביתא ומערת עלמה - אתר week end

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית