FANDOM


Clt1f2-11304-kPSB-U11003776205995d1F-1024x576@LaStampa.it

Una pagina del Meghillot e Aftaroth (Agiografi e profeti), il manoscritto ebraico del 1202 appena restaurato

Ruth

צילום המגילה - המקור:ויקישיתוף

Dore Bible The Gleaners

רות מלקטת שיבולים. גוסטב דורה


מגילת רות נקראת בחג השבועות - מועד הקציר כמו שכתוב במגילה:"וְהֵמָּה, בָּאוּ בֵּית לֶחֶם, בִּתְחִלַּת, קְצִיר שְׂעֹרִים" [1]. המגילה מסתיימת בפסוק:"וְעֹבֵד הוֹלִיד אֶת-יִשָׁי, וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת-דָּוִד" [2] -הוא דוד המלך - על פי המסורת, "שבועות" הוא יום הולדתו וגם יום פטירתו. וכן כל שושלתו של דוד המלך מפורטת, בסופה של המגילה.

אתר תורה.נט כתב:""סידרן של כתובים; רות, וספר תהילים ואיוב ומשלי, קהלת, שיר השירים וקינות, דניאל ומגילת אסתר, עזרא ודברי הימים" (ב"ב י"ד ע"ב). וממשיכה שם הגמ' ואומרת שאף שמגילת רות, פורענות היא - רעב וגלות ומיתת אלימלך ובניו, אעפ"כ נכתבה בראש מפני "דאית לי'ה אחרית" - סוף הפורענות נהפך לאחרית ותקוה, שיצא דוד משם שהוא אחרית כל ישראל.

מגילה זו - מגילת רות, הראשונה שבסדר הכתובים שבתנ"ך, נכתבה ע"י שמואל הנביא לאחר שדואג האדומי בא לפסול את דוד מלבא בקהל על שבא מרות המואביה, והרי נאסרו המואבים כדכתיב "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'... גם דור עשירי... עד עולם". ואז חגר עמשא חרבו ואמר: מי שאינו שומע להלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני מבי"ד של שמואל הרמתי; עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. ושלחו אל שמואל שהיה עדיין קיים ושאלו את פיו. ואמר להם שמשנה זו היתה מקובלת איש מפי איש עד משה רבינו,אלא שנשתכחה מהם. וכדי שישאר הדבר לזכר עולם כתב שמואל הספר להודיע לכל על יחוסו של דוד המלך. (ולא הסתפק בקיצור הדברים שרות באה ממואב ודבקה בנעמי, אלא בא לספר מעשיה הטובים של רות, שבגללם זכתה להקים מלכות ישראל).

ואמרו חכמים (ברכות ז'): מאי רות (- למה נקרא שמה כך?) אמר ר' יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריווהו להקב"ה בשירות ותשבחות. וכתב ר"י בתוס', שמשום כך נכתב בסדר הכתובים ספר תהילים -שירי דוד- מיד לאחר מגילת רות.

הרמ"א מביא בשם האבודרהם (שו"ע או"ח סי' ת"צ) "ונוהגין לומר רות בשבועות". וטעמים רבים נאמרו מה ענין קריאתה בעצרת. המשנה ברורה שם מביא הטעם שנקראת בזמן מתן תורה ללמדך שלא נתנה תורה אלא ע"י יסורין ועוני. ובשערי תשובה (סי' תצ"ד) כתב טעם אחר, לפי שדוד המלך ע"ה מת בעצרת, והקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים וכו', ובודאי שבעצרת נולד, ומגילת רות נכתבה ליחס דוד. ואמרו רבותינו ז"ל (ילקוט רות): "המגילה הזו, אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא היתר ולא איסור, ולמה נכתבה? ללמדך שכר של גומלי חסדים".


קישורים חיצונייםעריכה

  • על מגילת רות - במסגרת דרשה על פרשת במדבר - אתר תורה.נט - האתר התורני ברשת

הערות שולייםעריכה

  1. א,כ"ב
  2. ד', כ"ב

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.