FANDOM


מדרש רבה הוא מדרשת ארץ-ישראלי על פרשיות השבוע וחמש המגילות


על המדרשיםעריכה

לקסיכון לתרבות ישראל כתב שלמרות שהמדרשים נדפסים בקובץ אחד, כל אחד מהם הוא "יצירה בפני עצמה".

  • מדרש בראשית, נערך במאה ה-5 וכולל מדרשי אגדה המסודרים לפי סדר הפרשות והפסוקים.
  • מדרש ויקרא, אף הוא מאותה תקופה, כולל מדרשי אגדה ארוכים העוסקים רק במקצת הפסוקים.
  • מדרש איכה הוא הקדום מבין מדרשי "חמשת המגילות". הוא כולל מדרשים על חורבן הבית ונפילת ירושלים.

מדרשי רבה לשאר המגילות נכתבן המאות ה-6 וה-7.

מדרשי רבה לספרים: שמות, במדבר ודברים נערכו רק בימי הביניים.

המדרש הראשון לתורהעריכה

להלן תוכנו של המדרש הראשון לספר בראשית: 'התורה היא כלי אומנתו של הקב"ה

רבי הושעיה רבה פתח: [1] : ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום וגו'
אמון פדגוג , אמון מכוסה , אמון מוצנע ואית דאמר אמון רבתא.

אמון פדגוג היך? מה דאת אמר [2] : כאשר ישא האומן את היונק.
אמון מכוסה היאך? מה דאת אמר [3] : האמונים עלי תולע וגו'.
אמון מוצנע היאך? מה דאת אמר [4] : ויהי אומן את הדסה.
אמון רבתא כמה דתימא [5] : התיטבי מנא אמון, ומתרגמינן האת טבא מאלכסנדריא רבתא דיתבא בין נהרותא.

דבר אחר:
אמון - אומן. התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה.
בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה פלטין אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא מדעת אומן. והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא דיפתראות ופינקסאות יש לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין. כך היה הקדוש ברוך הוא, מביט בתורה ובורא את העולם.

והתורה אמרה: בראשית ברא אלהים ואין ראשית אלא תורה. היאך מה דאת אמר [6] ה' קנני ראשית דרכו:


הערות שוליים עריכה

  1. משלי ח
  2. במדבר יא
  3. איכה ד
  4. אסתר ב
  5. נחום ג
  6. משלי חקישור חיצוניעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית