FANDOM


המקור:הויקיפדיה העברית - אולי יימחק שם - יש תבנית חשיבות 20 12 2009


שיטת סימון דפים בתלמודעריכה

על מנת לציין את מקור הציטוט מסמנים את המסכת, הדף והעמוד באחת השיטות הבאות: על מנת לציין שהמקור הוא מסכת בבא קמא דף יז עמוד א: הזכרת שם המסכת והדף ולאחר מכן נקודה אחת (.) לעמוד א או שתי נקודות (:) לעמוד ב (בבא קמא יז.)

אפשרות אחרת היא לסמן את העמוד כך: עמוד א' - ע"א עמוד ב' - ע"ב, למשל בבא קמא יז ע"א)

מבנה התלמודעריכה

 • ממשנה עד משנה - יחידה לימודית הכוללת דיון הלכתי או מחשבתי בקטע משנה כל יחידה כזו גודלה משתנה מכמה שורות עד כמה דפים.
 • מסכת - כל ספר מספרי התלמוד או המשנה.
 • סדר - כל אחד מששה הקובצים (זמ"ן נק"ט: זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות) של המסכתות העוסקים בנושא כללי משותף (לרוב).

מונחים לשונייםעריכה

ציטוטיםעריכה

בתלמוד קיימת שיטה לאבחן מה מקור ציטוט לפי מילת הפתיחה

 • תנן - ציטוט ממשנה
 • תנו רבנן - הוא מונח המשמש פתיחה לציטוט מברייתא או תוספתא.
 • תניא - הוא מונח המשמש פתיחה לציטוט מברייתא.
 • איתמר - פתיחה לדיון הלכתי, על פי רוב, מדברי האמוראים.
 • גופא - פתיחה להתייחסות לנושא שהוזכר לפני כן כנקודה צדדית.
 • אמר מר - פתיחה לדיון בציטוט שהובא לפני כן מנה או ברייתא.

שאלותעריכה

 • מאי בינייהו - שואלים מה ההבדל (ההלכתי) בין שתי דעות שנראות דומות.
 • מאי טעמא (מ"ט) - מה הטעם (הסיבה) ?

קושיותעריכה

 • מתיבי - קושיא ממקור הלכתי סמכותי יותר (ממשנה או ברייתא על אמורא, מפסוק על תנא).
 • ורמינהו - קושיא ממקור הלכתי שווה (מברייתא על ברייתא מפסוק על פסוק).
 • מתקיף - קושיא מסברא.
 • בשלמא - פתיחה לקושיא שמסתדרת עם דעה אחת אך סותרת את הדעה השנייה.

שונותעריכה

 • איבעיא להו - נשאלה להם, פתיחה לדיון בעל שני צדדים לפסיקה, עם סברות לשני הדעות.
 • תנא כוותיה - הבאת מקור תנאי לדעת אמורא.
 • תא שמע (ת"ש) - בוא ושמע, פתיחה להבאת מקור תנאי לשם ראיה, קושיא, תשובה ועוד.
 • שמע מינה (ש"מ) - פתיחה להבאת ניסיון הוכחה ממקור תנאי; סיכום לקבלת ההוכחה.
 • כתנאי - הבאת מחלוקת תנאים שנחלקו במחלוקת שנחלקו בה אחר כך אמוראים.
 • לימא/נימא כתנאי - ניסיון להבאת מקור תנאי שנחלקים בו תנאים במחלוקת אמוראים.
 • מנא הני מילי - חיפוש מקור מקראי להלכה.
 • מסתברא - סיוע הגיוני מסברה לדעה.
 • חסורי מחסרא והכי קתני - המקור התנאי משובש וחסר בו חלק לכן יש צורך לשנות אותו אחרת.
 • איכא דאמרי ... ואיכא דאמרי - יש אומרים ויש אומרים: ניסוח למחלוקת עם שתי דעות לפחות.
 • איבעית אימא - אם תרצה תאמר, פתיחה להבאת תירוץ אחד מבין כמה.

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית