FANDOM


הרב קן ספירו כתב על מלכות יהודה באתר Aish מלכות יהודה מתקיימת במשך כ-134 שנים נוספות עד לנפילתה, ובזאת תמה מלכות ישראל


הנה ההקדמה:מלכות יהודה – המלכות הישראלית הדרומית, שורדת כ-134 שנים יותר ממלכות ישראל –המלכות הצפונית. המשך קיומה של מלכות יהודה התאפשר, הודות לשתי סיבות עיקריות: הסיבה הראשונה – יציבות יחסית, שבאה לידי ביטוי בתקופות שלטון ממושכות למלכים, בשונה מהממלכה הצפונית, בה המלך הודח בממוצע אחת ל-12 שנים. הסיבה השניה – הימנעות מפולחנים של עבודה זרה, שבאה לידי ביטוי בצדיקותם של מלכיה, בשונה מהממלכה הצפונית, בה המלכים סרו מדרכי ה' והנהיגו פולחנים אלו.

כפי שציינו, בניגוד למלכי הצפון, מרבית מלכי הדרום היו צדיקים ויראי ה'. המלך הבולט ביותר בצדקותו היה חזקיהו, המלך ה-14 בשושלתו של דוד המלך, שמלך מ-590 עד 561 לפסה"נ. (בזכות צדקותו הרבה זכה להינשא לבתו של הנביא ישעיהו). התנ"ך מספר אודותיו:


ויעש הישר בעיני ה' ככל אשר עשה דוד אביו... בה' אלוקי ישראל בטח ואחריו לא היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. (מלכים ב' יח:ג-ה)

נדיר לשמוע כאלה תשבחות!

באותה תקופה, המלכות הצפונית נכבשת בידי אשור. כתוצאה מכך ומחשש לבאות, חזקיהו דואג לבצר את ירושלים. ניתן לראות גם היום, חלק מאותן עבודות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית