FANDOM


ראו כאן

טופסי סמיכה לרבנים בספרים, בחוברות ובכתבי יד תערוכה בספריית הרמב"םבית אריאלה, קיץ תשס"ח חוברת מקורות


פתיחה עריכה

מיהו רב ?כיום נפוץ מאד השימוש בתואר רב. כל מי שלמד פעם בישיבה, חובש מגבעת ועטור זקן, יכונה בשם זה באמצעי התקשורת. בשיח הציבורי מקנה תואר זה מחוייבות להתנהגות מכובדת. השאלה המתבקשת היא מיהו רב ? בלשון אחרת נאמר, כשם שאין אדם יכול להתהדר בתואר דוקטור, מהנדס או עורך דין, אם לא עמד בבחינות וקיבל הסמכה רשמית, כך ברור שגם תואר רב מחייב הסמכה. מי, איפוא, מוסמך לחלק תוארי רב ומהם הקריטריונים לקבלת התואר? מקדמת דנא ידוע לנו כי "סמיכת חכמים" היא תנאי להיתר הוראה. סמיכה זו נעשית ע"י רב מובהק, שאף הוא נסמך ע"י קודמו, וכך נשמרת מסורת הרבנים במשך מאות ואלפי שנים. מה הם התנאים לקבלת סמיכה וכיצד היא נעשית - על כך תוכלו לקרוא בחוברת זו.

תוכן החוברת:

  1. מן המקורות
  2. סמיכה אישית
  3. סמיכה "מוסדית"
  4. . נספח: רשימת הסמיכות שנדפסו בספרים, בקבצים ובכתבי עת
  5. מקורות לעיון נוסף

מהתנ"ךעריכה

הסמיכה הראשון נעשתה ע"י משה רבנו, מקבל התורה מסיני. התורה מספרת לנו על ציווי ה' למשה לסמוך את תלמידו הגדול יהושע כמנהיג ומנחיל התורה לדור הבא. "ויאמר ה' אל משה, קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו: והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם: [ ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת ישראל" [במדבר כז, 18-20 עיון בפסוקים אלו המתארים את סמיכת יהושע בן נון ע"י משה רבנו מלמד אותנו על התאמת יהושע לתפקיד ועל חשיבות הסמיכה בעיני הציבור. 1. על התאמת יהושע לתפקיד: "איש אשר רוח בו". 2. תכלית הסמיכה היא למסד את מעמדו של יהושע כממשיך דרכו של משה: "ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת ישראל". יהושע ינק את כוחו מקרבתו אל משה רבנו כתלמידו המובהק. כך תיאורו של של יהושע בספר שמות (לג, 11 ): "ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב למחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל". תפקיד הסמיכה הוא לעגן רשמית את מעמדו של יהושע כיורש הרוחני - מנהיגותי של משה רבנו.

(ההמשך בחוברת - אולי בקישור לעיל)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית