FANDOM


הפרק פותח בהצגת תבנית יסוד של "שתים שהן ארבע". המשותף לכל הארבע הוא החובה להקריב קרבן עולה ויורד. רובו של הפרק עוסק בטומאת המקדש וקדשיו ובמפורט אופן הכפרה.


משנה:שבועות שתים שהן ארבע עריכה

(מסכת שבועות דף ב/א):

שבועות שתים שהן ארבעעריכה

ידיעות הטומאה - שתים שהן ארבע. יציאות השבת - שתים שהן ארבע. מראות נגעים - שנים שהן ארבעה.

נבאר: (לפי הרב עדין שטיינזלף) אשר לשבועות נאמר: "אוֹ נֶפֶשׁ כִּי תִשָּׁבַע לְבַטֵּא בִשְׂפָתַיִם לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב..." (ספר ויקרא, ה',ד',) - כתובות שתים:להרע או להטיב ועוד שתים שלא כתובות: האחת, כאשר נשבע שבועות שקר על העבר שעשה דבר מה והוא לא עשהו והשנייה, שנשבע שלא עשה והוא עשה.

מובאות עוד הלכות שיש להם מבנה דומה:

  1. טומאה : שנים כתובות - שלא ידע שהוא טמא ונכנס למקדש או אכל מקדשים ושתים שלא כתובות: שלא ידע שנכנס למקדש או שאכל מקדשים
  2. השבת: הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים - בין שעומד ברשות היחיד ומוציא ובין שעומד ברשות הרבים ולוקח חפף מרשות היחיד - ועןד שתים שלא כתובות: שהכניס מרשות הרבים לרשות היחיד
  3. נגעים: שנים כתובים - השאת והבהרת ושנים לא כתובים - דומים להם אך לא בהירים כמותם

התנאיםעריכה

כאן אנו מסווגים את המקרים:

  1. הוא ידע התחילה שהדבר אסור, גם בסוף נוכח בכך אך באמצע שכח וכך כותבת המשנה:"את שיש בה ידיעה בתחלה וידיעה בסוף והעלם בינתים - הרי זה בעולה ויורד.
  2. ידע בהתחלה אך לא בסוף, כאמור:"יש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף - שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים תולה, עד שיודע לו ויביא בעולה ויורד". עד שהוא לא יודע יום הכיפורים מכפר, אם יוודע לו יביא קרבן עולה ויורד.
  3. נודע לו על הכל בדיעבד, כאמור:" אין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף - שעיר הנעשה בחוץ ויום הכפורים מכפר. "

שנאמר: "מלבד חטאת הכפורים", על מה שזה מכפר זה מכפר, מה הפנימי אין מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה, אף החיצון אין מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה. ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף - שעירי הרגלים ושעירי ראשי חדשים מכפרין, דברי ר' יהודה.

ועתה להבדל בין הכפרה של שעירי הרגלים ושל שעירי ראש חודש: "רבי שמעון אומר: שעירי הרגלים מכפרין, אבל לא שעירי ראשי חדשים. ועל מה שעירי ראשי חדשים מכפרין - (דף ב/ב) :על הטהור שאכל את הטמא. ר' מאיר אומר: כל השעירין כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיו

היה ר"ש אומר שעירי ראשי חדשים מכפרים על הטהור שאכל את הטמא ושל רגלים מכפרין על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף ושל יום הכפורים מכפר על שאין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף אמרו לו מהו שיקרבו זה בזה אמר להן יקרבו אמרו לו הואיל ואין כפרתן שוה היאך קרבין זה בזה אמר להם כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו ר"ש בן יהודה אומר משמו שעירי ראשי חדשים מכפרין על הטהור שאכל את הטמא מוסיף עליהן של רגלים שמכפרין על טהור שאכל את הטמא ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף מוסיף עליהן של יום הכפורים שהן מכפרין על הטהור שאכל את הטמא ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף ועל שאין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף אמרו לו מהו שיקרבו זה בזה אמר להם הן אמרו לו אם כן יהיו של יום הכפורים קרבין בראשי חדשים אבל היאך של ראשי חדשים קרבין ביום הכפורים לכפר כפרה שאינה שלה אמר להם כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים מכפרין על שאר עבירות שבתורה הקלות והחמורות הזדונות והשגגות הודע ולא הודע עשה ולא תעשה כריתות ומיתות בית דין שעיר המשתלח מכפר אחד ישראלים ואחד כהנים ואחד כהן משוח מה בין ישראלים לכהנים ולכהן משוח אלא שהפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו ר"ש אומר כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל כך דם הפר מכפר על הכהנים כשם שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל כך וידויו של פר מכפר על הכהנים: גמ' מכדי תנא ממכות סליק מאי שנא דתני שבועות משום דתני חייב על הראש שתים אחת מיכן ואחת מיכן

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית